1. Dodržet pravidla a tradiční styl Festivalu Trampských Písní.
"Tradičním stylem FTP" se zde rozumí způsob, jak Festival již desítky let probíhá, včetně všech jeho tradičních prvků.

2. Vyhodnotit nejlépe zahranou "povinnou" píseň do r. 1950.
U "povinných" písní, které nejsou zaznamenány v našem Archivu trampských písní a u níž se porotci jednohlasně neshodnou na tom, zda daná píseň zveřejněné podmínky festivalu splňuje, je porota soutěže povinna požádat soutěžící skupinu o prokázání, že píseň byla skutečně složena a zveřejněna do roku 1950, například předložením historického tištěného zpěvníku či jiných dobových materiálů.
Porota může ve sporných případech požádat i o vyjádření některé z přítomných trampských osobností, skladatelů a znalců (jsou-li k dispozici), ale není jejich názorem vázána.
Případné neprokázání historického původu "povinné" písně může být pro porotu důvodem k sankcím, nebo i k diskvalifikaci skupiny pro nesplnění podmínek soutěže.
V tom směru má porota volnou ruku a rozhoduje v zájmu zachování soutěžních regulí a tradiční tváře Festivalu naprosto suverénně, a její rozhodnutí musí být respektována.

3. Vyhodnotit nejlépe zahranou autorskou píseň z vlastní tvorby.
"Autorskou písní" se rozumí píseň, kterou se daná skupina reprezentuje jakožto vlastní autorskou písňovou tvorbou.
Porota je při hodnocení skupin výslovně povinna přihlédnout i k prezentované vlastní autorské tvorbě dané skupiny a ocenit její případný přínos v oblasti soudobé trampské písně.

4. Vyhodnotit nejlepšího hudebníka.
Porota má povinnost hodnotit souběžně při vystoupení skupin i jednotlivé hudebníky soutěžících kapel a před ukončením soutěže vybrat jednoho z nich jako nejlepšího a nejzajímavějšího.

5. Vyhodnotit nejlepší zpěv.
Porota má povinnost hodnotit souběžně při vystoupení skupin i jednotlivé zpěváky soutěžících kapel a před ukončením soutěže vybrat jednoho z nich jako nejlepšího a nejzajímavějšího.

6. Po proběhlých předkolech mají porotci povinnost poskytnout dané skupině (pokud o to projeví zájem) odbornou konsultaci ohledně jejích výkonů a hodnocení.
Porota nesmí tuto povinnost odmítnout. V případě časové tísně během soutěží je možné se pouze domluvit s danou skupinou na vhodnějším termínu.

7. Pokud jde o hodnocení skupin a rozhodování o jejich kvalitách v rámci soutěže, má porota absolutní pravomoci, a je ve svém rozhodování naprosto suverénní.
Nemusí se ohlížet na nikoho a nic, mimo soutěžních pravidel Festivalu a vlastních odborných hodnocení a názorů.


POZNÁMKA:
Povinností porotce, kvůli níž byl vybrán, je dodržet nezaujatou odbornou objektivitu hodnocení jednotlivých hudebních skupin.
Porotce vybraný pořadateli do poroty se nesmí nechat během soutěží ovlivnit jakýmikoli cizími názory na konkrétní skupinu.
Pořadatelé vybírají porotce nejen kvůli jejich znalostem, přehledu a osobním schopnostem, ale i proto, aby byli schopni kdykoli vyjádřit a obhájit vlastní kvalifikovaný názor na věc.
Pořadatelé se navíc výslovně zavazují, že v průběhu soutěží FTP nebudou do rozhodování poroty žádným způsobem zasahovat, ani ho ovlivňovat.


8. Porota se vždy musí rozhodnout jednohlasně.
V případě názorových rozporů mezi porotci, které nelze řešit dohodou, je porota povinna vyřešit v takovém případě rozpory demokratickým hlasováním.
Porotce se nesmí účasti při hlasování vzdát. Je povinen vyjádřit vlastní názor.
V hlasování pak rozhoduje prostý souhrn názorů většiny, a všichni přítomní porotci jsou povinni výsledky takového hlasování bez debat respektovat.
Z tohoto důvodu (nezbytnost jednotného názoru i v případech drobných názorových rozporů na hodnocení skupin mezi porotci) je počet porotců vždy lichý.

9. Skupina, která zahraje ve finále folk, nebude porotou hodnocena.
Porota bere na vědomí, že Festival trampských písní byl založen na podporu trampské písničky, která se v dob založení téměř nikde nehrála. Folkových festivalů je nespočet a tento Festival je soutěžně určen trampské písni. Kapely, které nehrají trampské písně, do finále nepatří. Z tohoto důvodu by měla porota kromě kvality interpretace brát také ohled na repertoár skupin.

K.F.T.P.