Základní obecná pravidla a pokyny pro porotu

Porotci hodnotí hudební projev soutěžících a pomáhají k udržení tradičního stylu Festivalu trampských písní v Horním Jelení.

"Tradičním stylem FTP" se rozumí způsob, jak Festival již desítky let probíhá, včetně všech jeho tradičních prvků. Kapely ve festivalové soutěži hrají trampské písně, čímž naplňují cíl festivalu – udržují trampskou píseň „živou“ v povědomí posluchačů různých generací.

Při rozhodování o kvalitách hudebního projevu (instrumentální, vokální...), má porota absolutní pravomoc a je ve svém rozhodování naprosto suverénní. Porotci rozhodují dle vlastních odborných hodnocení a názorů. Nemusí se ohlížet na nikoho a nic, jen musí dbát na soutěžní pravidla Festivalu.

Konkrétní pokyny

1) Porotci mezi sebou určí „vedoucího poroty“, který prezentuje výsledky před diváky festivalu a zvolí vhodný způsob bodového hodnocení hudebního projevu v jednotlivých kategoriích. Na připraveném formuláři předá pořadateli celkové pořadí kapel, aby bylo možné výsledky hodnocení archivovat.

2) Porotci jsou povinni osobně se účastnit sobotního soutěžního klání kapel. Mají k poslechu a hodnocení vyhrazený prostor, ze kterého v průběhu soutěží zbytečně neodcházejí. V naléhavých případech je třeba se domluvit s vedoucím poroty.

3) V případě názorových rozporů mezi porotci, které nelze řešit dohodou, je porota povinna vyřešit v takovém případě rozpory hlasováním. Porotce se nesmí účasti při hlasování vzdát. Je povinen vyjádřit vlastní názor. V hlasování pak rozhoduje prostý souhrn názorů většiny, a všichni přítomní porotci jsou povinni výsledky takového hlasování bez debat respektovat.
Z tohoto důvodu je počet porotců vždy lichý.

4) Porotci vyhodnotí nejlépe zahranou "povinnou" píseň, složenou do r. 1950. Účelem – úkolem poroty v tomto případě není rozporovat, zda je píseň složena do r. 1950. K tomu účelu slouží dramaturgie festivalu ve spolupráci s Archivem trampských písní. Pokud soutěžní skupina zahraje jinou než předem schválenou (v přihlášce uvedenou) domluvenou píseň do r. 1950, je povinností poroty to oznámit dramaturgii festivalu, která rozhodne případně o diskvalifikaci skupiny pro nesplnění soutěžních pravidel.

5) Vyhodnotit nejlépe zahranou autorskou píseň. "Autorskou písní" se rozumí píseň, kterou se daná skupina prezentuje jakožto vlastní autorskou písňovou tvorbou. Porota je při hodnocení skupin výslovně povinna přihlédnout i k prezentované vlastní autorské tvorbě dané skupiny a ocenit její případný přínos v oblasti soudobé trampské písně.

6) Vyhodnotit nejlepšího instrumentalistu a před ukončením soutěže vybrat jednoho z nich jako nejlepšího a nejzajímavějšího.

7) Vyhodnotit nejlepší zpěv a před ukončením soutěže vybrat jednoho z nich jako nejlepšího a nejzajímavějšího.

8) Po proběhnutých předkolech mají porotci povinnost poskytnout dané skupině (pokud o to projeví zájem) odbornou konzultaci ohledně jejích výkonů a hodnocení. Porota nesmí tuto povinnost odmítnout. V případě časové tísně během soutěží je možné se pouze domluvit s danou skupinou na vhodnějším termínu.

9) Porotci po obou předkolech vyhodnotí 8 kapel, které postoupí do finále festivalu.

10) Porotci ve finále sestaví konečné pořadí soutěžních kapel. Vedoucí poroty vyhlásí výsledné pořadí finálových skupin na pódiu festivalu a s pomocí pořadatelů rozdají ceny kapelám.

11) Porotce má na starosti hosteska, která nabízí v průběhu soutěže porotcům drobné občerstvení (káva, čaj, limonáda) zdarma. Dále jsou porotcům přiděleny lístky na občerstvení, které si mezi soutěžními bloky vyzvedne u stánku s občerstvením zdarma. Porotci mají možnost si v dostatečném předstihu u pořadatelů domluvit ubytování zdarma v přilehlém rekreačním zařízení Tramtáryje.

Děkujeme Vám, že napomáháte pokračovat v dlouholeté tradici festivalu.

Tým K.F.T.P